Uluslararası İşletme Şirketi (Kıbrıs Offshore Şirketi)

Home / Uluslararası İşletme Şirketi / Uluslararası İşletme Şirketi (Kıbrıs Offshore Şirketi)

Uluslararası İşletme Şirketi (Kıbrıs Offshore Şirketi)

Offshore Şirketi’nin diğer şirket türlerinden farklı olarak Emanetçi (Trust) üzerinden hizmet verme imkanları vardır. Emanetçi’ler KKTC yasalarına göre Emanetçi Ruhsatı’na sahip kimseler olmalıdır. Emanetçi kullanan şirketlerin hissedar bilgileri halka açık değildir. Emanetçi Vekaletname’si ilgili Bakanlık’ta gizlilik içerisinde muhafaza edilir ve Mahkeme kararı olmadan kimseye açıklanamaz. Bu yapı ile hizmet veren bazı Türkiye merkezli şirketler: Ata GameGame SultanJoy Game .

KKTC’de yürürlükte olan Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası tahdında tescil olunan ve bu yasa kuralları ile faaliyet gösteren Uluslararası İşletme Şirketleri (UİŞ), Yasanın sağladığı imkanlar çerçevesinde faaliyetlerini tamamen yurt dışına yönelik yürütürler.UİŞ’ler yıllık net karları üzerinden %1 oranında Kurumlar Vergisi öderler.Bunun dışında UİŞ’ler yaptıkları faaliyetler dolayısı ile herhangi bir vergiye tabi değildirler.Sadece çalıştıracakları personelin vergi ve sosyal güvenlik yatırımlarını yapmakla sorumludurlar.home_business_about

Uluslararası işletme şirketleri ana sözleşmeleri’nde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar. U.Ş.’ler, şans oyunu ve müşterek bahis oynatamazlar. Öncelikle isim yoklaması yaptırılır sonra öz izin için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na başvuru yapılır, incelemeden sonra uygun olanlar evraklarını ve harçlarını tamamlamaları üzerine tescil edilirler. Pul ve harç işlemleri Mahalli Şirketlerle aynıdır.

Uluslararası İşletme Şirketleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bankalarda mevduat hesabı dahil her türlü hesap açabilirler.Uluslararası İşletme Şirketlerinin, bu gibi hesaplara uygun şartlarda havale edilen ve/veya bu hesaplara yapılan yatırımlar sonucu oluşan meblağlardan sağlayacakları faiz gelirlerinden alınacak gelir vergisi stopajı Uluslararası İşletme Şirketlerinin tabi olduğu vergi oranını %1 (Yüzde biri) aşamaz. Bu şekilde kesilen vergi stopajı Uluslararası İşletme Şirketlerinin faiz gelirlerinin kesin vergisini teşkil eder, zarar olması halinde başka herhangi bir şekilde bahse konu verginin mahsubu ve/veya iadesi yapılmaz. Uluslararası İşletme Şirketlerinin, temettü dağıtımından vergi alınmaz.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere Uluslararası İşletme Şirketleri tarafından ödenen faiz vergi stopajına tabi değildir.

Kurumlar ve Gelir Vergisinden %1 vergi ile muafiyet: 

Uluslararası İşletme Şirketleri, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası kurallarına göre saptanacak matrah üzerinden, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasasında belirtilen vergi oranlarına bakılmaksızın %1 (yüzde bir) oranında vergiye bağlı tutulur.  Bu vergi her hesap dönemini izleyen en geç 5 (beş) ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenir. Uluslararası İşletme Şirketlerinin yurt dışına yönelik işlemlerinden başka yasalarda aksine kural bulunup  bulunmadığına bakılmaksızın, hiçbir  vergi, resim ve harç alınmaz.

 

Faiz Gelirlerinde %1 vergi ile muafiyet: 

Uluslararası İşletme Şirketleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalarda mevduat hesabı  dahil her türlü hesap açabilirler.  Uluslararası İşletme Şirketlerinin, bu gibi hesaplarına uygun şartlarda havale edilen ve/veya bu hesaplara yapılan yatırımlar sonucu oluşan meblağlardan sağlayacakları faiz gelirlerinden alınacak gelir vergisi stopajı Uluslararası İşletme Şirketlerinin tabi olduğu vergi oranını ( %1 (yüzde bir) ‘ini aşamaz. Bu şekilde kesilen vergi stopajı Uluslararası İşletme Şirketlerinin faiz gelirlerinin kesin vergisini  teşkil eder, zarar olması halinde veya başka herhangi bir şekilde bahse konu verginin mahsubu ve/veya iadesi yapılmaz.Uluslarası İşletme Şirketi

Temettü Gelirlerinden muafiyet: 

Uluslararası İşletme Şirketlerinin, temettü dağıtımından vergi alınmaz.

KDV Muafiyeti: 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere Uluslararası İşletme Şirketleri tarafından ödenen faiz, telif hakları ile diğer her türlü ücret ve hizmet bedelleri üzerinden vergi stopajı, KDV ve/veya herhangi bir vergi alınmaz.

Taşınır Sermaye İratlarında Muafiyet: 

Uluslararası İşletme Şirketleri taşınmaz mal vergisine; Uluslararası İşletme Şirketleri hissedarları ve/veya emanetçileri de hisse devirlerinde veraset, gelir ve/veya kurumlar vergisine tabi değildirler.

Taşınma Mal Vergisi Muafiyeti: 

Uluslararası İşletme Şirketlerinin yurt dışında menkul alım satımı ile ilgili faaliyetlerinden elde edecekleri gelirlerden hiçbir vergi alınmaz.

error: Bu site\\\'deki bilgileri kopyalamadan önce bizimle temasa geçin: [email protected]